Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Orling.pl 

Niniejszy Regulamin opisuje warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://orling.pl  będącego własnością przez Pana Cezarego Kuliś, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ORLING POLSKA Cezary Kuliś” z siedzibą w Mierzeszynie (83-041), ul. Wolności 70, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 586-170-91-22, Regon 220062265, z którym kontakt możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail biuro@orling.pl oraz pod nr +48 501167 067

Sklep Internetowy pod adresem https://orling.pl dba o prawa konsumenta i podmiotów gospodarczych. Konsument i podmiot gospodarczy nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta, Kodeksie cywilnym i innych dokumentów prawnych. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta i podmiotu gospodarczego niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeksu cywilnego są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeks cywilny. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw konsumentów i podmiotów gospodarczych przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta i podmiotu gospodarczego. W przypadku ewentualnej niegodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 

§ 1 Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Klient (również: Kupujący, Usługobiorca) - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca (również Usługodawca) – Cezary Kuliś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ORLING POLSKA Cezary Kuliś” z siedzibą w Mierzeszynie (83-041), ul. Wolności 70, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 586-170-91-22, z którym kontakt możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail biuro@orling.pl oraz pod numerem telefonu +48 501 167 067 będącym jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego
 4. Sklep Internetowy (dalej: Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem https://orling.pl należący do Sprzedawcy, zawierający opis Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 5. Regulamin Sklepu – oznacza ninieszy regulamin;
 6. Konto (dalej: Konto Klienta) – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 10. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Wszystkie Towary będące w ofercie Sprzedawcy opisane są na stronach sklepu https://orling.pl, wraz ze wskazaniem m. in. cen detalicznych brutto
 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, której przedmiotem są Towary; Umowa jest zawierana z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów, sposób dostawy i płatności, będących przedmiotem Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy kupna - sprzedaży i nakłada na strony zobowiązania związane z jej zawarciem.
 14. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku (włącznie), bez Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Jeden dzień roboczy liczony jest jako 24h. Podane terminy w godzinach należy przeliczyć na dni i traktować jak dni robocze (np. 48 godzin to 2 dni robocze). 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Umowy między Kupującym a Sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

§ 3 Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym: specyfikacja, wymagania i reklamacje

 1. Usługa:Konto -usługa o charakterze ciągłym, korzystanie z tej usługi jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę
 • wypełnieniu Formularza Rejestracji
 • kliknięciu pola „Zarejestruj się”
 • potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej Klienta

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz ustanowienie hasła do Konta. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, nieodpłatnie, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@orling.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn.

Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, m.in.: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia, samodzielna edycja danych Kupującego.

 1. Usługa: Formularz Zamówienia– korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
 • wypełnienie Formularza Zamówienia
 • kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego); skuteczne kliknięcie przez Klienta w przycisk "Potwierdzam zakup" jest jednoznaczne z wyrażeniem woli związania się Umową sprzedaży ze Sprzedawcą

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 1. Usługa: Dodawanie opinii. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 

Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy Sprzedaży, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 

Po realizacji Zamówienia Sprzedawca może poprosić Klienta w wiadomości e-mail o dodanie opinii do towarach zakupionych w sklepie. W celu jej dokonania należy kliknąć w link, który przenosi na stronę zakupionego towaru. Dodanie opinii przez Klienta jest dobrowolne i nieodpłatne.  

Opinia może składać się z dwóch elementów: zaznaczenia gwiazdek od 1 do 5 i/lub wyrażenia opinii słownej. Opinie słowne w Sklepie mogą dodawać tylko klienci zalogowani.

Kupujący powinien formułować opinie (gwiazdki i słowne) w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a) bez uprzedniego zakupu produktu ze sklepu pod adresem https://orling.pl

b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej

d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru

Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie słowne są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Towar. 

W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii (poprzez brak jej publikacji) lub ją usunąć.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 • dostęp do poczty elektronicznej i aktywne konto e-mailowe
 • przeglądarka internetowa obsługująca Java Script i pliki cookies
 1. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru) Usługobiorca może składać na przykład:
 • pisemnie na adres: ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@orling.pl;

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 • żądania Usługobiorcy;
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Wymogi te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  § 4 Składanie zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta aktualnego Regulaminu.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi zawarcie Umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy i płatności oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się z Umową Sprzedaży.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, potwierdzającej istotne warunki zawartej Umowy sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Sprzedawca może zaproponować Kupującemu cenę Towaru odbiegającą od ceny wskazanej na Stronie Internetowej poprzez zastosowanie kodów rabatowych, upustów dla klientów itp. Ostateczna cena za Zamówienie będzie widniała w Formularzu zamówienia oraz Potwierdzeniu Zamówienia wysłanego e-mailem do Klienta. 
 9. Sprzedający ma prawo dokonywać zmian cen Towarów objętych ofertą, wprowadzić nowe Towary do oferty, przeprowadzać akcje promocyjne oraz je odwoływać. Sprzedający ma prawo dokonywać zmian cen za dostawę Towarów i realizowane płatności, wprowadzać nowe metody płatności i dostaw oraz je usuwać i modyfikować. Zmiany będą widoczne i dostępne na bieżąco podczas wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta.
 10. W czasie promocji i wyprzedaży, zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością wpływów potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.
 11. Jeżeli kupujący posiadający paragon fiskalny bez NIP poprosi o fakturę na firmę, fundację itp. musimy odmówić wystawienia takiej faktury powołując się na art. 106 b ust.5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).

§ 5 Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące rodzaje płatności:
 • Płatności gotówkowe
 • Płatność tradycyjne czyli przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.  Bank: mBank S.A.  Numer rachunku: 13 1140 2004 0000 3102 3869 7583
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (przelew elektroniczny lub karta płatnicza) - możliwe aktualne sposoby płatności są dostępne w momencie wyboru sposobu płatności oraz określone są na stronie internetowej http://przelewy24.pl
 • Płatność za pobraniem (u kuriera)
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie maksymalnie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca informuje, iż w przypadku niektórych metod płatności, z uwagi na ich specyfikę, opłacenie zamówienia jest możliwe daną metodą wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 
 3. Wybór sposobu płatności uzależniony jest od sposobu dostawy jaki Klient wskazuje wypełniając Formularz Zamówienia oraz od kraju dostarczenia przesyłki. Zamówień z adresem dostawy poza granicami Polski nie można opłacać gotówką.
 4. Wypełniając Formularz Zamówienia Klient otrzymuje komplet kombinacji z jakich może skorzystać dokonując wyboru sposobu płatności i dostawy w zależności od wartości zamówienia i/lub wagi przesyłki. 
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowych zmian i modyfikacji dostępnych form płatności.

§ 6 Dostawa

 1. Możliwe sposoby dostawy lub odbioru Produktu (w zależności od bieżących możliwości Sprzedawcy sposoby Dostawy mogą być czasowo ograniczone do tylko niektórych z niżej wymienionych):
 • przesyłka kurierska (dla Zamówień z adresem dostawy na terenie Polski i za granicę) - obsługiwane przez Spółkę InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759 - Kupujący zobowiązuje się do odbioru przesyłki, firma kurierska dostarcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku. Aktualny Regulamin świadczenia usług kurierskich dostępny jest pod adresem: https://inpost.pl/. Składając zamówienie z wyborem tej formy dostawy Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi kurierskiej i go akceptuje
 • przesyłka kurierska Pocztex24 (dla Zamówień z adresem dostawy w Polsce) - obsługiwane przez firmę Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.stołecznego Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000334972, NIP 5250007313 - Poczta Polska dostarcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku - Kupujący zobowiązuje się do odbioru przesyłki
 • przesyłka Pocztą Polską (dla Zamówień z adresem dostawy poza Polską) - obsługiwane przez firmę Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.stołecznego Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000334972, NIP 5250007313. Aktualny Regulamin świadczenia usług kurierskich zagranicznych świadczonych przez Pocztę Polską dostępny jest pod adresem: https://www.poczta-polska.pl/. Składając zamówienie z wyborem tej formy dostawy Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi kurierskiej zagranicznej i go akceptuje.
 • przesyłka przez Paczkomaty (dla zamówień na terenie Polski) obsługiwane przez Spółkę InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przesyłki. Aktualny Regulamin świadczenia usług paczkomatowych dostępny jest pod adresem: https://inpost.pl/. Składając zamówienie z wyborem tej formy dostawy Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi paczkomatowej i go akceptuje.
 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy: ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn
 1. Termin nadania (wysyłki) Towaru do Klienta jest podany przy każdym Towarze, ostateczny termin wysyłki jest uzależniony od najdłuższego terminu podanego przy Towarze wchodzącego w skład pojedynczego Zamówienia i może zostać wydłużony o trzy dni robocze. Termin nadania (wysyłki) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zamówienia jest liczony w taki sam sposób. O fakcie wysyłki oraz gotowości do odbioru Zamówienia, Klient zostanie powiadomiony w osobnym e-mailu.
 2. Początek biegu terminu nadania (wysyłki) Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatnością elektroniczną - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką lub za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Skorzystanie z wybranej przez Klienta usługi transportowej jest związane z przekazaniem danych osobowych zawartych w zamówieniu do firmy transportowej (w zależności od sposobu dostawy będą to: imię i nazwisko, pełen adres, telefon, e-mail). Klient składając zamówienie wyraża na to zgodę. 

§ 7 Koszty dostawy

 1. Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.
 2. Każdorazowo koszt dostawy jest podawany podczas składania Zamówienia i jest uzależniony od całkowitej wagi przesyłki, od kraju dostarczenia i gabarytów zamawianych Towarów. 
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że korzysta z rabatu, który upoważnia go do zmniejszenia wartości Zamówienia o koszt dostawy lub dokonuje zakupów w okresie promocyjnym (darmowa dostawa) lub wartość złożonego przez Klienta zamówienia przekracza kwotę, od której przysługuje darmowa dostawa. 

§ 8 Realizacja i wysyłka zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu Zamówienia do wysyłki na adres Klienta albo do odbioru osobistego Zamówienia przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Zamówienie realizowane jest w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia, Sprzedawca powiadomi Klienta o nadaniu przesyłki na adres Klienta wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia albo o możliwości odbioru osobistego Zamówienia.
 4. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia: 
  - uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  - niekompletności przesyłki,
  - niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
 5. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostarczycielowi i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towarów w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 6. Sprzedawca informuje, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 7. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera/pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 9 Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie kupionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru lub
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 
 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (ORLING POLSKA Cezary Kuliś, ul. Wolności 70, 83-041 Mierzyszyn, NIP: 586-170-91-22) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Opakowania zwracanych Towarów muszą być nienaruszone, a sam Towar nie może być używany zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów jeśli wystąpiły, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dla Konsumenta do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 10. Zwracany Towar należy wysyłać na adres siedziby Sprzedającego tj. Orling Polska Cezary Kuliś, ul. Wolności 70, 83-041 Mierzeszyn.
 11. Zwracany Towar Klient powinien odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni kalendarzowych.
 12. Odsyłany Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentoi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Postanowienia § 9 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

§ 10 Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsumenta

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 14.  Postanowienia § 10 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego. 

§ 11 Reklamacje: Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży

[Konsumenci]

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć

- przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 2 i 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi)

6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

9. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

10. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.  Sprzedawca informuje, że subiektywne odczucia Klientów dotyczące ich indywidualnych gustów (np. kolor podkładu nie odpowiada Klientowi, szminka jest zbyt jaskrawa itp.) nie oznaczają, że towar ma wady.

15. Jeśli Konsument stwierdzi wadę Towaru, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Reklamację prosimy składać w formie pisemnej wysyłając pismo tradycyjne na adres pocztowy Sprzedawcy (Orling Polska Cezary Kuliś ul. Wolności 70; 83-041 Mierzeszyn)lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (biuro@orling.pl). Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru.

16. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

17. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

18. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja przez producenta Towaru lub dystrybutora, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie towaru w Sklepie. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji. Sprzedawca nie jest producentem Towarów oraz nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary i nie świadczy usług posprzedażowych. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

[Przedsiębiorcy]

19. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).

20. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

21. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może: 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

22. Jeśli Przedsiębiorca stwierdzi wadę Towaru, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Reklamację prosimy składać w formie pisemnej wysyłając pismo tradycyjne na adres pocztowy Sprzedawcy (Orling Polska Cezary Kuliś ul. Wolności 70; 83-041 Mierzeszyn)lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (biuro@orling.pl). Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru.

23. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przysłania.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

§ 13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe dane i informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 14 Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi, zmiany funkcjonalności usług o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto).
 2. W przypadku Klientów, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę o charakterze ciągłym tj. założyli Konto w Sklepie zostaną powiadomieni o zmianach niniejszego Regulaminu dotyczących wprowadzanych w usłudze ciągłej (Konto) zmianach co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta aktualny adres e-mailowy. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@orling.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu do planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. 
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na Stopce Strony Internetowej oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Treść niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.01.2023

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
 3. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby zawarte w witrynie internetowej sklepu informacje były rzetelne i sprawdzone. Sklep nie jest poradnikiem zdrowotnym i nie może zastąpić konsultacji lekarskiej w przypadku jakichkolwiek chorób, alergii czy innych schorzeń. Zawarte na witrynie sklepu informacje nie powinny też służyć do samoleczenia czy samodzielnej diagnostyki.
 4. Zdjęcia towarów odzwierciedlające ich kolory mogą różnić się na różnych urządzeniach z uwagi na indywidualne ustawienia ekranu urządzenia, na którym są wyświetlane, a także z uwagi na jakość zdjęcia, które jest dostarczone przez producenta/dystrybutora. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszelakie dane opisujące dany produkt były poprawne, jeśli jednak opis lub inny element karty produktu zawiera błędy Użytkownik może je zgłosić do Sprzedawcy (Usługodawcy) w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailowej. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data .............................................................

Adresat: ORLING Polska Cezary Kuliś

 1. Wolności 70

83-041 Mierzyszyn

biuro@orling.pl 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko  ...............................................................................................

Adres  ...............................................................................................................

 

.........................................................

Podpis 

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

..................., dn. ............ 20.... r.

 

Adresat:

Adresat: ORLING Polska Cezary Kuliś

 1. Wolności 70

83-041 Mierzyszyn

 biuro@orling.pl 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Tel. ...............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: ............................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru: ...................................................................................................................

Nazwa towaru: .............................................................................................................................

Nr paragonu/faktury: ...................................................................................................................

Ogólna wartość towaru: .............................. zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone: ..................................................................................................

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

 

...................................................

 

 

…………………………………………………..

Podpis

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji: .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację: .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji: .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl